Media-alan uudet kasvot

Viestintäalan tutkimussäätiö ja Mediapooli edistävät toimialan yhteistä etua media-alan parrasvalojen taustalla, toinen tutkimustyön rahoittajana, toinen varautumistoiminnan kehittäjänä ja ylläpitäjänä.

Säätiön ja poolin avainhenkilöinä hiljattain aloittaneet asiamies Noora Pinjamaa ja valmiuspäällikkö Tero Koskinen kertovat, mitä he tekevät media-alan tulevaisuuden hyväksi.

Noora Pinjamaa
Viestintäalan tutkimussäätiö

Mitkä kolme megatrendiä muokkaavat media-alaa eniten seuraavien viiden vuoden aikana?

– Mobiiliteknologioiden kehitys ja niiden hyödyntäminen on edelleen tärkeä trendi. Mobiili on vaikuttanut vahvasti mediakulutuksen ja -käyttäytymisen muutokseen. Se ohjaa sitä, miten, missä ja millaista mediaa ihmiset haluavat kuluttaa. Uusiin käyttäytymismalleihin sopeutuminen ja niiden aiheuttamien muutosten ymmärtäminen vie aikaa ja pakottaa alaa miettimään muun muassa sisällöntuotanto- ja jakeluprosesseja uusiksi.

Data on tärkeä trendi ja ennen kaikkea tulonlähde. Datasta oppimalla voidaan varmistaa, että mediayleisöt saavat sellaista sisältöä, joka parhaiten palvelee heidän tarpeitaan, olipa kyseessä sitten uutinen tai mainos. Dataa ja dataosaamista voidaan hyödyntää myös myymällä sitä ulkopuolisille tahoille, kuten markkinoijille.

Kolmantena trendinä näen koneoppimisen ja tekoälyn. Koneoppimisen avulla voidaan analysoida tekstisisältöjä, videoita ja kuvia, tekoälyn avulla voidaan luoda uusia sisältöjä.

Mitkä ovat merkittävimmät kasvun mahdollisuudet tulevaisuuden media-alalla?

– Megatrendien hyödyntäminen tuo paljon mahdollisuuksia. Se vaatii kuitenkin mukautumiskykyä ja halua löytää uusia tapoja käyttää ydinosaamista.

Sisällöntuotanto on kilpailukyvyn kannalta tärkeä konkreettinen asia. Sisällöntuotantojärjestelmä on peruspilari, jonka tulee olla kaikilla mediataloilla kunnossa. Ilman järjestelmää, joka sallii ketterän, kanavariippumattoman sisällöntuotannon, on erittäin haastavaa, ellei mahdotonta kilpailla digitaalisten mediatalojen ja sisällöntuottajien kanssa. Kun perusta on kunnossa, on mahdollista luoda esimerkiksi menestyksekäs datastrategia.

Mitä sinä teet päivittäisessä työssäsi media-alan tulevaisuuden hyväksi?

– Viestintäalan tutkimussäätiön asiamiehenä ja Medialiiton uuden kasvun asiantuntijana pyrin tuomaan tutkimusta ja media-alaa lähemmäksi toisiaan. VTS tukee toimialaan keskittyvää tutkimusta ja järjestää vuodessa useamman tapahtuman, joissa tutkijat pystyvät esittelemään tutkimustuloksiaan media-alalle. Muun muassa seuraavassa Uutta kasvua -seminaarissa 26.9.2017 esitellään Yhdysvaltain median ja tulevaisuuden median liiketoimintamalleja.

Tero Koskinen
Mediapooli

Mitkä kolme megatrendiä muokkaavat media-alaa eniten seuraavien viiden vuoden aikana?

– Media-ala ja demokratia kulkevat käsi kädessä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja monet muut tahot ovat huolissaan demokratian rapautumisen trendistä.

Edustuksellisessa demokratiassa tiedotusvälineillä on vallan vahtikoiran tehtävä. Rapautuva demokratia on uhka median markkinoille ja vaikutusvallalle. Trendinä on, että poliittinen keskustelu siirtyy joukkomedioista internetiin ja sosiaaliseen mediaan. Siellä vuorovaikutteisuuden ja dialogin rinnalle on syntynyt vihapuhetta ruokkivia, faktoihin perustuvasta todellisuudesta irtaantuneita, suljettuja sosiaalisia kuplia.

Myös kyberrikolliset kuluttavat vallan vahtikoiran hampaita. Vaalien yhteydessä keskusteluun on yritetty vaikuttaa kyberiskuilla esimerkiksi Ranskassa. Kyberrikollisuus uhkaa jopa ääntenlaskentaa ja aikaansaa hämmentäviä seurauksia. Hollantilaiset esimerkiksi varautuvat kyberpeukalointiin laskemalla tulevien vaalien äänet käsin.

On hyvin mahdollista, ettei viestintäteknologia elä vain murroskautta. Media-ala näyttää siirtyneen kokonaan uuteen, jatkuvan muutoksen aikakauteen. Muutos on pysyvää varmasti ainakin seuraavat viisi vuotta.

Uusilla vesillä uivat demokratian viholliset haluavat iskeä mediabisneksen selkärankaan, länsimaiseen vapaaseen tiedonvälitykseen. Paras turva demokratialle on vastuullinen ja vahva media.

Millaisiin tulevaisuuden uhkiin suomalaisten media-alan yritysten tulisi juuri nyt varautua ja miten?

– Media-ala ei voi pysäyttää median murrosta. Vahvistuakseen sen on reagoitava nopeasti teknologian ja mediankäytön muutoksiin ja satsattava uusiin mahdollisuuksiin. Yleisöt on pidettävä, ja ne on myös löydettävä uudelleen.

Mediatalot eivät saisi suurenkaan paineen alla unohtaa koko alan olemassaolon perustelevaa vallan vahtikoiran roolia. Uskon edelleen, että parasta varautumista tulevaisuuden uhkiin on panostaminen merkittävään, uutta tietoa paljastavaan journalismiin ja sen kaupallistamiseen uusien yleisöjen avulla. Näiden kahden perusasian yhteensovittaminen ei ole helppoa.

Mainitse yksi konkreettinen asia, jossa kotimaisen mediayhtiön on pärjättävä menestyäkseen tulevaisuuden mediamarkkinoilla?

– Paikalliset, kotiseutuun nivoutuvat ja identiteettiä vahvistavat uutiset ovat keskeinen avain menestykseen.

Mitä sinä teet päivittäisessä työssäsi media-alan tulevaisuuden hyväksi?

– Olen sananvapauden lobbari ja media-alan varautumista vahvistavan yhteistyöelimen, Mediapoolin, ainoa palkattu työntekijä. Keskustelen päivittäin mediapomojen ja päätoimittajien sekä viranomaisten ja erilaisten media-alan toimijoiden kanssa suomalaista yhteiskuntaa ja media-alaa uhkaavista asioista.

Käytännössä vuoropuhelua syntyy poolin kokouksissa, seminaareissa ja koulutuksissa. Teen kaikkein parhaista, rahoitusta vaativista ideoista esityksiä Huoltovarmuuskeskukselle. Työni tavoite on, että suomalainen media-ala ja sitä kautta sananvapaus kestävät kovatkin paineet, tuli mitä tuli.

Viestintäalan tutkimussäätiö edistää painetun ja sähköisen sekä sisältölähtöisen digitaalisen viestinnän ja niihin läheisesti liittyvien toimintojen kilpailukykyä tukemalla liiketoiminnan ja teknologioiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä, koulutusta sekä osaamisen kehittämistä ja viestintään liittyvien tarpeiden ymmärtämistä. Vuonna 2016 VTS tuki alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyötä lähes 1,4 miljoonalla eurolla. Summa muodostaa noin 29 % alalle suuntautuvasta yksityisestä rahoituksesta.

Mediapooli on media-alan ja viranomaisten välinen yhteyselin, jonka tehtävänä on tiedonvälityksen edellytysten turvaamiseksi tarvittavan varautumistoiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen. Mediapoolin toiminnan ydin on tukea tiedonvälityksen teknistä varautumista kriisitilanteisiin ja varmistaa siten sananvapauden toteutuminen. Alan kyberturvallisuuden edistäminen ja informaatiovaikuttamisesta valistaminen ovat myös poolin toiminnan keskiössä. Suomalainen tapa turvata huoltovarmuus elinkeinoelämän ja viranomaisten yhteistyönä on kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Kuva: Vesa Laitinen